Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie Nr 42/2023

Wójta Gminy Poronin z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.344
 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1

Przeznaczam do oddania w najem nieruchomość położoną w Suchem, określoną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poronin przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 w Poroninie oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Poronin www.poronin.pl na okres 21 dni.

  • 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Poroninie

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

          Załącznik nr 1  
          do Zarządzenia Nr 42/2023
          Wójta Gminy Poronin
          z dnia 21 czerwca 2023 r.
               
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości budynek Szkoły Podstawowej w Suchem, Suche 115 a-2 sale lekcyjne,zaplecze sanitarne i kuchenne;położony na działce nr 1629 o pw.0,1400 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr NS1Z/00038489/4
powierzchnia nieruchomości lokal użytkowy o powierzchni 110,5 m2
opis nieruchomości lokal użytkowy składający się z 2 sal lekcyjnych, zaplecza sanitarnego i kuchennego
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania lokal przeznaczony na działalność Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola "Górolicki"
termin zagospodarowania nieruchomości 1 sierpnia 2023 r. - 31 sierpnia 2025 r.
cena nieruchomości brak wyceny
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego brak
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy czynsz i odpłatność za media ustalone w drodze negocjacji
terminy wnoszenia opłat 14 dni od daty wystawienia faktury
zasady aktualizacji opłat stawka czynszu może być waloryzowana corocznie, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, publikowany przez Prezesa GUS,za rok poprzedni
informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie,najem,dzierżawę lub użyczenie działalność dydaktyczna
uwagi brak uwag
               
wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poronin przy ul. Józefa Piłsudskiego 5
- publikację na stronie internetowej Gminy Poronin www.poronin.pl 
na okres 21 dni.
               
wykaz wywieszono w dniu              
               

 

Pliki do pobrania
Zał. nr do zarządzenia nr 42 z dn.21.06.2023r. wykaz nieruchomości