Gmina Poronin - strefa mieszkańca

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI I SPOSOBU NALICZANIA OPŁATY

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
I MIESZANYCH, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST AGROTURYSTYKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA LUB PUBLICZNA, DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z wejściem w życie uchwały Nr XXXVI/253/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r., poz. 2642) i uchwały Nr XXXVI/250/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2021 r., poz. 2639) od 1 czerwca 2021 r. zmianie ulega stawka oraz metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest agroturystyka, działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna.

Mając na uwadze powyższe, wszyscy właściciele nieruchomości* niezamieszkałej i mieszanej (tj. nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej), wykorzystywanej/użytkowanej pod agroturystykę, działalność gospodarczą, społeczną lub publiczną, są zobligowani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z datą zaistnienia zmiany od 1 czerwca 2021 r.

W deklaracji należy podać rzeczywistą łączną liczbę oddawanych w trakcie miesiąca worków/pojemników przeznaczonych na odpady segregowane (tj. papier; metale, tworzywa sztuczne; szkło), bioodpady, popiół oraz pozostałe po segregacji odpady (zmieszane).
W przypadku oddania mniejszej ilości odpadów niż zadeklarowane można dokonać zmiany do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Zmiany należy również dokonać w przypadku oddania większej ilości odpadów niż zostało zadeklarowane.

Stawka za worek o pojemności 120 litrów wynosi 19 zł, natomiast stawki za większe lub mniejsze pojemności określa się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności
w odniesieniu do worka 120 litrów:

  1. pojemność 60 litrów – 9,5 zł
  2. pojemność 80 litrów – 12,50 zł
  3. pojemność 240 litrów – 38 zł
  4. pojemność 360 litrów – 57 zł
  5. pojemność 1100 litrów – 174 zł
  6. pojemność 4000 litrów – 633 zł
  7. pojemność 5000 litrów – 791 zł
  8. pojemność 6000 litrów – 950 zł
  9. pojemność 7000 litrów – 1108 zł

Każdy worek z odpadami należy oklejać kodami kreskowymi w odpowiedniej kolorystyce (indywidualny dla danej nieruchomości), ponieważ są to kody jednokrotnego sczytania, które umożliwiają kontrolę liczby oddanych worków z nieruchomości oraz pozwalające stwierdzić, czy na nieruchomości prawidłowo wypełniany jest obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym że jest to duża nalepka wielokrotnego sczytania z przypisaną odpowiednią pojemnością pojemnika.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie nieruchomości jest wymogiem powszechnie obowiązującym na terenie całego kraju, a w przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości Wójt Gminy Poronin określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Ponadto w myśl art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, którzy złożyli w Urzędzie Gminy w Poroninie deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych, mogą w nim pozostać lub z niego wystąpić. Zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. nieruchomości mieszane), pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dodatkowo złożyć do Urzędu Gminy oświadczenie o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

*zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością, tj. wyodrębnionym gruntem
i związanym z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią, np. wynajętym lokalem w budynku).