Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dotycząca opłaty

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów. 

Mimo że większość gmin rezygnuje z obsługi podmiotów gospodarczych w ramach systemu odpadów komunalnych, my postanowiliśmy utrzymać dotychczasowy system.

Opłata za gospodarowanie odpadami od nieruchomości niezamieszkałej i mieszanej
(tj. nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej), wykorzystywanej/użytkowanej pod agroturystykę, działalność gospodarczą, społeczną lub publiczną:

- stawka za worek o pojemności 120 litrów wynosi 21 

- stawki za większe lub mniejsze pojemności określa się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności w odniesieniu do worka 120 litrów:

 • 1) 60 litrów – 10,50 zł

  2) 80 litrów – 14,00 zł

  3) 240 litrów – 42,00 zł

  4) 360 litrów – 63,00 zł

  5) 1100 litrów – 192,50 zł

  6) 4000 litrów –  700,00 zł

  7) 5000 litrów – 875,00 zł

  8) 6000 litrów – 1050,00 zł

  9) 7000 litrów – 1225,00 zł

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności wyżej wymienionych stawek opłat.

Płatności należy dokonywać:

- na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na załączonych blankietach wpłat.

Płatność można uiścić:

- na poczcie,

- w banku,

- w kasie Urzędu Gminy Poronin

- przelewem bankowym na podane konto.

Gmina nie wystawia rachunków oraz faktur VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.