Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dotycząca opłaty

Wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału.  Możliwe są wpłaty miesięczne, kwartalne lub za cały okres rozliczeniowy w danym roku.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności w celu uniknięcia upomnień i dodatkowych kosztów. 

Mimo że większość gmin rezygnuje z obsługi podmiotów gospodarczych w ramach systemu odpadów komunalnych, my postanowiliśmy utrzymać dotychczasowy system.

Opłata za gospodarowanie odpadami od nieruchomości niezamieszkałej i mieszanej
(tj. nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej), wykorzystywanej/użytkowanej pod agroturystykę, działalność gospodarczą, społeczną lub publiczną:

- stawka za worek o pojemności 120 litrów wynosi 19 zł

- stawki za większe lub mniejsze pojemności określa się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności w odniesieniu do worka 120 litrów:

  • pojemność 60 litrów – 9,5 zł
  • pojemność 80 litrów – 12,50 zł
  • pojemność 240 litrów – 38 zł
  • pojemność 360 litrów – 57 zł
  • pojemność 1100 litrów – 174 zł
  • pojemność 4000 litrów – 633 zł
  • pojemność 5000 litrów – 791 zł
  • pojemność 6000 litrów – 950 zł
  • pojemność 7000 litrów – 1108 zł

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w odniesieniu do nieruchomości lub części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności wyżej wymienionych stawek opłat.

Płatności należy dokonywać:

- na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na załączonych blankietach wpłat.

Płatność można uiścić:

- na poczcie,

- w banku,

- w kasie Urzędu Gminy Poronin

- przelewem bankowym na podane konto.

Gmina nie wystawia rachunków oraz faktur VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi.