Gmina Poronin - strefa mieszkańca

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI FIRM BUDOWLANYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.) utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z placu budowy nie stanowią odpadów komunalnych. Gmina nie może więc w ramach systemu ich odbierać, a tym bardziej pobierać opłat za ich wywóz.

Właściciel firmy budowlanej zainteresowany pozbyciem się odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z placu budowy powinien zawrzeć stosowną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych z firmą, która dysponuje odpowiednimi zezwoleniami.