Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Podatek od środków transportu

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 3. wpłacać bez wezwania obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych na rachunek Gminy w terminie:
  • do dnia 15 lutego – I rata,
  • do dnia 15 września – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  • do dnia 15 września danego roku - II rata;

b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Podstawa prawna:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170).

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych:

https://www.podatki.gov.pl/media/3603/dt-1-06-04.pdf

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1:

https://www.podatki.gov.pl/media/3604/dt-1a-06-03.pdf

2. UCHWAŁA NR LVI/379/2022 RADY GMINY PORONIN z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych:
UCHWAŁA NR LVI/379/2022