Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Osoby fizyczne, podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zobowiązania.

Podatek ustalony w drodze decyzji jest płatny w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Formularze informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych gruntach i lasach dostępne są na stronie internetowej:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

IN-1 Formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników:

https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf

IR-1 Informacje o gruntach:

https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników:

https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf

IL-1 Informacja o lasach:

https://www.podatki.gov.pl/media/5046/il1-01-14.pdf

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

https://www.podatki.gov.pl/media/5047/zil1-01-10.pdf

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników:

https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdfUCHWAŁY

Uchwała Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1848222,uchwala-nr-xxviii1992020-rady-gminy-poronin-z-dnia-19-listopada-2020-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosc.html

Uchwała Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budowli narciarskich:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1848223,uchwala-nr-xxviii2002020-rady-gminy-poronin-z-dnia-19-listopada-2020-r-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-.html

Uchwała Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1879812,uchwala-nr-xxxi2192021-rady-gminy-poronin-z-dnia-29-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-od-.html

Uchwała Nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1899557,uchwala-nr-xxxiv2352021-rady-gminy-poronin-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-od-ni.html

Uchwała  Nr III/13/2006 Rady  Gminy  Poronin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości: 

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,94549,uchwala-nr-iii132006-rady-gminy-poroninz-dnia-06-grudnia-2006-rw-sprawie-zwolnien-z-podatku-od-nieru.html

Uchwała  Nr V/32/2007 Rady  Gminy   Poronin z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,94855,uchwala-nr-v-32-2007-rady-gminy-poroninz-dnia-20-lutego-2007-rw-sprawie-zmiany-uchwaly-dotyczacej-zw.html