Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poronin:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,05 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:
a) wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych, tj.: wyciągi narciarskie, koleje gondolowe i krzesełkowe, instalacje sztucznego naśnieżania - 1,5% ich wartości, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) innych niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a - 2% ich wartości, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Różnica między stawką podstawową określoną w § 1 pkt 3 lit. b niniejszej uchwały a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt 3 lit. a niniejszej uchwały, w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013, L 215 z 07.07.2020) oraz warunkami określonymi w niniejszej uchwale.

3. Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną, do którego znajduje zastosowanie zapis zawarty w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzoną na druku wg ustalonego wzoru lub informacją w sprawie podatku od nieruchomości wg ustalonego wzoru:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o udzielenie pomocy oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o udzielenie pomocy oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
c) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis