Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Deklaracje podatkowe

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać na dany rok podatkowy organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do dnia:

- 31 stycznia - deklaracje na podatek od nieruchomości,

- 15 stycznia - deklaracje na podatek rolny,

- 15 stycznia - deklaracje na podatek leśny.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 31stycznia roku podatkowego, należy złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać bez wezwania na rachunek Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, obliczony w deklaracji podatek:

- od nieruchomości - do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,

- rolny - w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

- leśny - do dnia 15 każdego miesiąca.

Podstawa prawna:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170).

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości:

https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01-23.pdf

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

https://www.podatki.gov.pl/media/5030/zdn1-01-17.pdf

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

https://www.podatki.gov.pl/media/5031/zdn2-01-13.pdf

UCHWAŁA NR LVI/380/2022 RADY GMINY PORONIN z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2199450,uchwala-nr-lvi3802022-rady-gminy-poronin-z-dnia-24-listopada-2022-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-s.html

Uchwała Nr XXVIII/199/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1848222,uchwala-nr-xxviii1992020-rady-gminy-poronin-z-dnia-19-listopada-2020-r-w-sprawie-okreslenia-wysokosc.html

Uchwała Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budowli narciarskich

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1848223,uchwala-nr-xxviii2002020-rady-gminy-poronin-z-dnia-19-listopada-2020-r-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-.html

Uchwała Nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1879812,uchwala-nr-xxxi2192021-rady-gminy-poronin-z-dnia-29-stycznia-2021-r-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-od-.html

Uchwała Nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Poronin z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,1899557,uchwala-nr-xxxiv2352021-rady-gminy-poronin-z-dnia-11-marca-2021-r-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-od-ni.html

Uchwała  Nr III/13/2006 Rady  Gminy   Poronin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości: 

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,94549,uchwala-nr-iii132006-rady-gminy-poroninz-dnia-06-grudnia-2006-rw-sprawie-zwolnien-z-podatku-od-nieru.html

Uchwała  Nr V/32/2007 Rady  Gminy   Poronin z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości:

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,94855,uchwala-nr-v-32-2007-rady-gminy-poroninz-dnia-20-lutego-2007-rw-sprawie-zmiany-uchwaly-dotyczacej-zw.html

2. DR-1 Deklaracja na podatek rolny:

https://www.podatki.gov.pl/media/5027/dr1-01-18.pdf

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

https://www.podatki.gov.pl/media/5032/zdr1-01-11.pdf

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

https://www.podatki.gov.pl/media/5033/zdr2-01-07.pdf

3. DL-1 Deklaracja na podatek leśny:

https://www.podatki.gov.pl/media/5045/dl1-01-13.pdf

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

https://www.podatki.gov.pl/media/5044/zdl-1-01-11.pdf

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

https://www.podatki.gov.pl/media/5050/zdl2-01-06.pdf

 

Druki nadpłaty:

  1. Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty z tytułu podatków lokalnych.
  2. Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań pieniężnych.
  3. Wniosek o zwrot nadpłaty.