Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie nr 15/2022

Wójta Gminy Poronin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: organizacji akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Poronin.

Na podstawie art. 30 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Wójt Gminy Poronin zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 z terenu Gminy Poronin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Poronin.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.03.2022 r.

 

REGULAMIN

Akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Poronin.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady akcji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  z terenu Gminy Poronin.
 2. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Poronin odbędzie się w edycji wiosennej w dniu 1.06.2022 r. i 02.06.2022 r. oraz w edycji jesiennej 13.09.2022 r. i 14.09.2022 r.
 3. Zbiórka będzie prowadzona bezpłatnie.
 4. Odbiorowi będzie podlegać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trzeba będzie dostarczyć we własnym zakresie w godzinach od 8:00 do 14:00, pod wskazane w ogłoszeniu adresy. 
 6. Podczas akcji zbiórki będzie zbierany tylko zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Poronin, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszących opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Poronin.
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być w pełni kompletny.
 8. Odbiór odpadów będzie dokonywany po sprawdzeniu zgodności z wymogami niniejszego regulaminu.
 9. Niepodlegające odbiorowi odpady lub niekompletny sprzęt zostaną nieodebrane.
 10. Odpady należy samodzielnie położyć w wyznaczonym miejscu lub przełożyć do kontenera wskazanego przez pracownika Urzędu Gminny nadzorującego zbiórkę.
 11. Odbiór wyżej wymienionych odpadów tylko za okazaniem dowodu osobistego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 20 210 24.
 13. Regulamin zbiórki dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, na stronie internetowej Gminy Poronin pod adresem www.poronin.pl