Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3d, 

Wójt Gminy Poronin informuje przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanych do rejestru działalności regulowanej, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
na których zamieszkują mieszkańcy.