Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Poronin kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Szanowni Mieszkańcy.


Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Poronin kompostujących bioodpady
w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.


Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi
(wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Gminy
Poronin w 2023 r. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. 2021, poz.
1530) dane zawarte w ankiecie są niezbędne do prawidłowego wyliczenia poziomu przygotowania
do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jaki gmina musi osiągnąć tj.
w wysokości co najmniej 35% wagowo – za rok 2023.


Ankietę wypełniają i składają przede wszystkim właściciele nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym, korzystający ze zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy
Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5; 34-520 Poronin do dnia 11 marca 2024 r. W przypadku pytań lub
wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 0182021024.


Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku Urzędu Gminy Poronin w dziale gospodarki
odpadami, pokój nr 24.


Zachęcamy do wypełnienia i złożenia ankiety.
Dziękujemy!