Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie nr 27/2022

Wójta Gminy Poronin z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie: organizacji akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Poronin zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2022 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Poronin.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.04.2022 r.

REGULAMIN

 

Akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2022 r.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2022 r.
 2. Akcja zbiórki będzie polegała na tzw. „wystawce” przy posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Poronin.
 3. Podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zbierane tylko te odpady, które zostały wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Poronin, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszących opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Poronin.
 4. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budynków lub ich części przeznaczonych pod działalność gospodarczą nie będą zbierane, ponieważ koszty działalności gospodarczej nie mogą obciążać pozostałych mieszkańców gminy.
 5. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość zamówienia kontenera na odpady wielkogabarytowe za dodatkową opłatą. Zamówienia można dokonać w Urzędzie Gminy. 
 6. Każdy mieszkaniec zainteresowany udziałem w zbiórce winien dokonać zgłoszenia przedmiotowego faktu w tut. Urzędzie Gminy:
  • w przypadku sołectw Poronin, Stasikówka, Murzasichle i Małe Ciche – do dnia
   29.06.2022 r.
  • w przypadku sołectw Ząb, Bustryk, Suche i Nowe Bystre - do dnia 06.07.2022 r.
 1. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową (skan dokumentu z podpisem): odpady@poronin.pl, za pośrednictwem poczty lub w Urzędzie Gminy, w godzinach jego pracy.
 2. Zgłoszenie winno zawierać dane zgłaszającego - imię, nazwisko, adres oraz ilość i rodzaj oddawanych odpadów – wzór zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu zamieszczony jest na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie urzędu.
 3. W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości odpadów, np. pochodzących z działalności gospodarczej lub remontu, zadeklarowana/oddawana ilość będzie podlegała weryfikacji przez tutejszy Urząd.
 4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się w następujących dniach:
  • Sołectwo Stasikówka oraz ul. Skupniowa, Sołectwo Małe Ciche i Sołectwo Murzasichle
   (ul. Chycokówka, ul. Lichajówki, ul. Błociska) 04.07.2022 r. (poniedziałek)
  • Sołectwo Murzasichle (ul. Sądelska, ul. Budzowa, ul. Gutowa, ul. Wielhorskiego, ul. Stary Bór) 05.07.2022 r. (wtorek)
  • Sołectwo Poronin (ul. Kościuszki, ul. Kasprowicza, ul. Za Torem) 06.07.2022 r. (środa)
  • Sołectwo Poronin (ul. J. Piłsudskiego, ul. Anieli Gut - Stapińskiej, ul. Tatrzańska,
   ul. Jesionkówka, ul. Majerczykówka, ul. Kośne Hamry)  07.07.2022 r. (czwartek)
  • Sołectwo Ząb (wszystkie ulice) oraz Suche - Rafaczówki 11.07.2022 r. (poniedziałek)
  • Sołectwo Bustryk 12.07.2022 r. (wtorek)
  • Sołectwo Suche 13.07.2022 r. (środa)
  • Sołectwo Nowe Bystre 14.07.2022 r. (czwartek)
 1. Podczas akcji będą zbierane wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
 • dywany, chodniki, wykładziny, linoleum, łóżka, kołdry, poduszki, materace, fotele, krzesła, stoły, biurka, komody, szafy, meble ogrodowe, itp.
 • rowery, deski do prasowania, karnisze, lampy, donice, wiadra,
 • wózki dziecięce i łóżeczka, przewijaki, wanienki, duże zabawki, itp.
 • drzwi, okna, itp.
 • pojemniki na farby, lakiery, itp.
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte opony (z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów, motocykli);
 • kabiny prysznicowe, brodzik od prysznica, wanny, zlewozmywak, panele podłogowe, itp. 
 1. Odbiór odpadów będzie dokonywany po sprawdzeniu zgodności wystawionych odpadów
  z wykazem odpadów zadeklarowanych w zgłoszeniu dostarczonym do Urzędu Gminy.
 2. Odpady mogą zostać nieodebrane w przypadku stwierdzenia niezgodności z zadeklarowaną ilością lub rodzajem.
 3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00 rano.
 4. Odpady należy samodzielnie wystawić w dniu zbiórki przy drodze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej, przebiegającej obok posesji, nie powodując utrudnień w poruszaniu się drogą lub chodnikiem.
 5. Podczas zbiórki nie będą zbierane następujące odpady:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, tworzywa sztuczne samochodowe);
 • odpady w opakowaniach cieknących;
 • odpady poprodukcyjne;
 • papa i styropian budowlany;
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
 • kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • folie z sianokiszonki;
 • zużyte opony (z samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych);
 • drobne odpady budowlane (płyty g-k, styropian, kable, rurki, wełna mineralna, itp.);
 • przeterminowane lekarstwa i inne leki.
 1. Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 20 210 24.
 2. Regulamin zbiórki dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, na stronie internetowej Gminy Poronin pod adresem www.poronin.pl