Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

 • 26 września 2022 / 16:31

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy specjalista ds. płac Centrum Usług Wspólnych 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 9 dokonanego przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

Nabór na wolne stanowisko pracy

 • 8 września 2022 / 13:13

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 9

Dostawa z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poronin.

 • 7 września 2022 / 11:46

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 TED 2022/S 172-486621

 

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2022

 • 30 sierpnia 2022 / 11:13

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

 1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2022 wynosi :  6 751,06 zł na jedno dziecko.
 2. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 w/w ustawy na rok 2022 wynosi :  562,59 zł na jedno dziecko.
 3. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Poronin wg Systemu Informacji Oświatowej wynosi: 259,00.
 4. Roczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2022 wynosi :  6 212,33 zł na jedno dziecko.
 5. Miesięczna podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2022 wynosi :  517,69 zł na jedno dziecko.
 6. Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez Gminę Poronin, pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 105,00.

statystyczna liczba uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, z tym z zespołem Aspergera, w przedszkolu wynosi: 2
statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym wynosi: 3/

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ząb.

 • 2 sierpnia 2022

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/.

Plan Zamówień Publicznych

 • 29 lipca 2022

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2.

Plan Postępowań

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących ceny paliwa 2022

 • 28 czerwca 2022 / 12:5

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2022

 • 28 czerwca 2022 / 11:59

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

Raporty z konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Sołectw

 • 28 czerwca 2022 / 9:12

Bustryk, Małe Ciche, Murzasichle, Nowe Bystre, Poronin, Stasikówka, Suche, Ząb

Dostawa z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poronin

 • 27 czerwca 2022 / 9:27

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. 

Informacja o otrzymaniu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 • 15 czerwca 2022

Gmina Poronin otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z przeznaczeniem na zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo dla 4 szkół.

INFORMACJA O PROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 • 7 czerwca 2022 / 13:7

W dniach 7 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne w formie zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: cuw@poronin.pl. Uwagi w formie papierowej należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 9.

Konsultacje społeczne - Ząb

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Ząb dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ząb

Konsultacje społeczne - Suche

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Suche dotyczące projektu uchwały w sprawie  zmiany Statutu Sołectwa Suche

Ogłoszenie o konsultacjach - Stasikówka

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Stasikówka dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stasikówka

Ogłoszenie o konsultacjach - Nowe Bystre

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Nowe Bystre dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowe Bystre

Ogłoszenie o konsultacjach - Poronin

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Poronin dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poronin

Ogłoszenie o konsultacjach - Murzasichle

 • 25 maja 2022

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Murzasichle dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Murzasichle