Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie Nr 29/2023

 • 31 maja 2023 / 14:8

Wójta Gminy Poronin z dnia 25 maja 2023 r.  w sprawie: w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Informacja o wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

 • 31 maja 2023 / 10:20

Rada Gminy Poronin, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) najpóźniej do 30 października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Nabór na wolne stanowisko

 • 17 maja 2023 / 14:28

Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Ekodoradcy w Urzędzie Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stasikówce

 • 16 maja 2023 / 15:54

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00217104

Poronin, 2023-05-16

Nabór na wolne stanowisko

 • 15 maja 2023 / 15:45

Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na rok 2023

 • 28 kwietnia 2023 / 7:55

Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 t.j.) Gmina Poronin ogłasza, że:

Konsultacje społeczne - Małe Ciche i Murzasichle

 • 21 kwietnia 2023 / 12:11
Na prośbę grupy mieszkańców Lichajówek i Błocisk rozpoczęliśmy konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia tych przysiółków do Małego Cichego.

Ogłoszenie Wójta Gminy Poronin

 • 19 kwietnia 2023 / 15:16

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Murzasichle i Małe Ciche w sprawie zmiany granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche.

Zarządzenie Nr 22/2023

 • 19 kwietnia 2023 / 15:11

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche.

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Suche

 • 24 marca 2023 / 12:45

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia.

Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Poronin

 • 16 lutego 2023 / 12:0

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane.

Nabór na wolne stanowisko

 • 8 lutego 2023 / 9:13

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Zastępcy Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

Nabór na wolne stanowisko

 • 6 lutego 2023 / 13:22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko: referent ds. kultury.

Informacja w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

 • 30 grudnia 2022 / 14:8

Na   podstawie   art.  30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.), zarządzenia nr 13/2017 Wójta Gminy Poronin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych oraz w związku z art. 11 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) – informuję, że:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

 • 29 grudnia 2022 / 13:11

Działając na podstawie art.7 ust. l pkt. l9, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z póżn. zm.) oraz art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 póź. zm.). ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Poronin w 2023 roku.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

 • 23 grudnia 2022 / 11:8

Przedmiotem konsultacji ogłoszonych zarządzeniem Wójta Gminy Poronin nr 108/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. był projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi
i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnoci pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 • 28 listopada 2022 / 15:22

dot. budowy sieci gazowej średniego cisnienia wmiejscowościach Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska - etao II gazyfikacji.

POBIERZ

Dostawa sprzętu, oprogramowania i systemów dla Gminy Poronin w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"

 • 23 listopada 2022 / 10:46

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453338/01

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

 • 9 listopada 2022 / 16:46

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniach od 09.11.2022 r. do  30.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Józefa Piłsudskiego w Poroninie, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.