Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin – Liptovska Kokava

Gmina Poronin w 30.08.2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego realizowanego z Obec Liptovska Kokava pt. „Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin – Liptovska Kokava”. Projekt współfinansowany przez Unię Eurpejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramch Programu Wspólpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowcja 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Poronin – partnera wiodącego mikroprojektu  oraz Związkiem Euroregion „Tatry“, który przekazuje dofinansowanie z EFRR i budżetu państawa.

Celem projektu jest podnoszenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zachodniej części polskich i słowackich Tatr poprzez udoskonalenie transgranicznego szlaku turystycznego dla zwiedzających i mieszkańców terenów pogranicza.

Realizacja mikroprojektu obejmuje utworzenie stałej wystawy w postaci zdjęć i eksponatów zgromadzonych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębie.

W ramach mikroprojektu zaplanowano dwa zadania:

  1. Roboty budowlane w budynku OSP Ząb na potrzeby utworzenia stałej wystawy.
  2. Wykonanie stałej ekspozycji – Ochotnicze Straże Pożarne i ich rola w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza.

 

Powstanie nowej infrastruktury jest odpowiedzią na potrzebę promowania ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez pokazanie pozytywnych wzorców kształtujących
i wpisanych w tradycje strażackie.

 

Termin realizacji: sierpień 2022 – grudzień 2022

 

Całkowity koszt projektu: 31 608,90 EUR

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 26 867,56 EUR

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa: 1 580 ,44  EUR
Wkład własny Gminy Poronin: 3 160,90 EUR