Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Modernizacja OSP Ząb

W OSP w Zębie trwają prace adaptacyjne pomieszczeń w celu utworzenia stałej ekspozycji prezentującej rolę ochotniczych straży pożarnych w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza. 

W ramach robót wykonane zostaną m.in. skosy z płyt OSB, obudowa poddasza, lamperia z desek, montaż skrzydeł drzwiowych, wykonanie chodnika z kostki brukowej. Prace wykończeniowe realizowane są w ramach mikroprojektu „Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin i Obec Kokavawspółfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Wykonawcą robót jest firma Lassak Budownictwo Andrzej Lassak, ul. Szlak Papieski 234, 34-521 Ząb.

Umowa zawarta 03.10.2022 r. przewiduje zakończeie realizacji zadania do dnia 30.11.2022 r.